Häiviä, Kallio, Riihivalkama,
Similänkulma, Sukula, Talpia
Pappila ja Tammelan kylä
Yhdessä toimien, kyliemme hyväksi.
Riihivalkaman koulualueen kylät
 Yhdistys 
::

Riihivalkaman koulualueen kylät ry SÄÄNNÖT

 

 

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Riihivalkaman koulualueen kylät ja sen kotipaikka on Tammelan kunta.Toimialue on sama kuin Riihivalkaman ala-asteen oppilaiden asuinalue eli Häiviän, Kallion, Riihivalkaman, Similänkulman, Sukulan ja Talpian kylät (Järventausta, Kytö, Pappila, Palstakulma sekä osa Tammelan kylää Pyhäjärven eteläpuolelta vanhat maakylät).

 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kylien asukkaiden yleisten elinmahdollisuuksien kehittäminen, asukkaiden viihtyminen ja yleisen hyvinvoinnin edistäminen. Pyrkiä lisäämään kylien asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta.Vaalia kylien perinteitä ja säilyttää perinteistä maaseutumiljöötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. tekee kunnan päättäville elimille sekä viranomaisille aloitteita alueen kylien kehittämiseksi

 2. antaa lausuntoja alueen maankäytöstä, vesistöjen hoidosta ja palvelutarpeista

 3. järjestää tiedotus-, koulutus- ja huvitilaisuuksia sekä juhlia ja retkiä

 4. järjestää kerhoja

 5. laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia saaden aikaan alueen ja sen ympäristön kaikenpuolista kehittymistä alueella asuvien ihmisten parhaaksi

 6. tekee yhteistyötä muiden yhteisöjen kanssa

Yhdistyksellä on toimintansa tukemiseksi oikeus ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Harjoittaa vähäistä julkaisutoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asiaomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja keräyksiä.

Yhdistyksen toiminta ei saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi eikä yhdistyksen tarkoituksena ole tuottaa taloudellisia ansioita siihen osallisille.

Yhdistys on puolue poliittisesti sitoutumaton.
 
3 § Jäsenet
Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla toimialueella vakituisena tai kesäasukkaana asuva henkilö tai alueella toimiva oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Kannattajajäseneksi, jolla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Hallitus pitää yhdistyksen jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa.
 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin on yhdistykseen liittymällä sitoutunut ja toimii yhdistyksen sääntöjä tai periaatteita vastaan tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

 

5 § Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää syyskokous.
 
6 § Hallitus
Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen toimintavuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, kuusi (6) syyskokouksen kahdeksi toimintavuodeksi valitsemaa muuta varsinaista jäsentä sekä viisi (5) varajäsentä.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolme, varajäsenistä kolme tai kaksi. Ensin arvan nojalla sen jälkeen vuoroonsa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia neljän vuoden ajan.
Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua tai hoitamista varten työryhmiä tai kutsua asiantuntijoita niitä valmistelemaan.
Hallitus voi palkata työtehtäviin tarvittavia henkilöitä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.
 

8 § Toiminta- ja tilikausi
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi alkaa tammikuun 1.päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.
9 § Yhdistyksen sidosryhmät
Varsinaisenkokouksen päätöksellä yhdistys voi liittyä toimintaansa tukeviin järjestöihin ja yhdistyksiin.
 
10 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin hallituksen jäsenelle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattaja- ja kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.
 
11 § Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai paikallisen lehden ilmoituksella.
 
Hallituksen kokoukset
Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle (7) seitsemän vuorokautta ennen kokousta s-postilla, tekstiviestillä tai soittaen.
12 § Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään hyväksymisestä

 6. esitetään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus haluaa kevätkokouksessa esittää tai joista on hallitukselle tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

 6. määrätään seuraavan vuoden varsinaisen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus ja kantotapa

 7. päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista

 8. hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio

 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka hallitus haluaa syyskokouksessa esittää tai joista on hallitukselle tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

13 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.
14 § Yhdistyksen purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kahdessa perättäisessä varsinaisessa kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 
 
 
 
Häiviä, Kallio, Riihivalkama, Similänkulma, Sukula, Talpia Pappila ja Tammelan kylä  
Riihivalkaman koulualueen kylät © 2013